Ledningsgruppsutveckling

Trygga ledningsgrupper skapar bättre resultat

En ledningsgrupps effektivitet är direkt beroende av graden av öppenhet och tillit mellan gruppens medlemmar. Trygga grupper är mer effektiva och skapar bättre resultat. Dessutom har de roligare på jobbet!

I en väl fungerande ledningsgrupp är uppdraget tydligt, målen klara och alla arbetar i samma riktning. ​Medlemmarna vet vad som förväntas av dem och gruppen har en väl fungerande process för sitt arbete. 
Samspelet präglas av öppenhet och tillit och man kan snabbt anpassa sig till förändring och nya förutsättningar.

I utvecklingsinsatsen hjälper jag er att kartlägga och förstå vad det är som hindrar gruppens samarbete och effektivitet, och stöttar med processer som minskar dessa hinder. Dialog, feedback (eventuellt med stöd av IDI, Interpersonal Dynamics Inventory) och reflektion går som en röd tråd genom arbetet. 

Utgångspunkter och arbetssätt
Alla grupper är olika och behöver olika slags stöd, det finns dock några grundläggande utgångspunkter för arbetet:

  • Alla utvecklingsinsatser föregås av en förstudie där jag intervjuar gruppens medlemmar och deltar i något eller några ledningsgruppsmöten för att observera hur gruppen fungerar. Mot bakgrund av nuläget och utvecklingsbehoven i relation till önskat läge utarbetar vi tillsammans ett upplägg för hur insatsen ska drivas.
  • Grupputvecklingen sker i en integrerad process där jag dels sitter med som "fluga på väggen" vid gruppens ordinarie möten (för observation och feedback), dels håller några längre workshops för att skapa en gemensam teoretisk referensram, utforska gruppen och gruppdynamiken samt bidrar till agendadrivet arbete och reflektion. 
  • Gruppträffarna varvas med fördel med individuella samtal där gruppens medlemmar får reflektera över hur de själva kan bidra till gruppens ökade utveckling och effektivitet. 
  • Chefen för gruppen måste vara ansvarig för insatsen. Det är chefen som fattar besluten om t.ex. gruppens organisation, dess arbetssätt och mandat. Som konsult kan jag bara bidra med en process som stöttar dessa beslut. Chefen måste också vara villig att reflektera över och få feedback på sitt eget ledarskap eftersom detta är avgörande för gruppens utveckling och förmåga.
  • Utveckling tar tid! Utvecklingsinsatsen löper därför alltid över minst 6 månader.
Hör av dig för att få veta mer!​