Konflikthantering

Dialogstöd som löser knutarna

Kommunikation är inte alltid lätt, snarare tvärtom, och att motsättningar och missförstånd uppstår när människor med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv ska samarbeta är både naturligt och oundvikligt.

Bottnar ofta i missförstånd
Att vi är oeniga behöver inte innebära att vi har en konflikt, vi kan vara fullständigt eniga om vår oenighet. Att ha en konflikt innebär att det är negativa känslor inblandade, och konflikter bottnar ofta i rena missförstånd. 

Eftersom vi människor hela tiden tolkar det vi ser och hör uppfattar vi samma sak på olika sätt - vi lever alla i olika verkligheter. När jag förutsätter att du agerar utifrån samma verklighetsbild som jag själv har, och inte stämmer av hur din bild ser ut, kan jag vara ganska säker på att missförstånd uppstår tämligen omgående.

Om vi sedan inte lyckas skapa en dialog och mötas kring våra olika bilder leder det till negativa känslor och därmed relations- och samarbetsproblem. Konflikten är ett faktum.

Kan bidra till högre eller lägre effektivitet
Rätt hanterad kan en konflikt leda till ökad kontakt, ökad tydlighet och högre effektivitet. Den kan t ex bidra till att oklarheter i organisationen blir synliga och kan tas om hand. 

När man istället fastnar i låsta positioner och det "tar stopp" i kommunikationen påverkar det samarbetet negativt och skapar ineffektivitet i verksamheten. Ibland kan det då vara läge att ta in en professionell extern part som utifrån en neutral position kan stötta parterna att mötas på ett nytt sätt. 

Jag stöttar dialogen
I en pågående konflikt är min roll inte att vara domare och avgöra vem som har rätt eller fel. Jag intar istället en "empatiskt neutral" hållning och hjälper parterna att reda ut vad motsättningarna handlar om och mötas i dialog. Målsättningen är att samarbetet ska kunna fungera igen, inte nödvändigtvis att man blir bästa vänner. 

Genom reflekterande samtal får parterna en ökad förståelse för både sin egen och den andres upplevelse av situationen, och är förhoppningsvis redo att utforska hur de själva bidrar till den.  Jag förmedlar också hur man i framtiden kan kommunicera och ta upp störningar i ett tidigt skede i stället för att låta det gå hela vägen till en låst konflikt.

Hur går det till och vad kan man förvänta sig?
Ett typiskt upplägg omfattar ett enskilt samtal med respektive part, därefter ett trepartssamtal, eventuellt med närmaste chef närvarande, samt en uppföljning. Eventuellt kan feedback och självreflektion med stöd av IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, ingå.

Man behöver ha respekt för att det är mänskliga processer det handlar om, och de är sällan linjära... Ibland löses konflikten förvånansvärt enkelt, andra gånger är det svårare och mer infekterat. Ibland kan det krävas flera individuella samtal, kanske av terapeutisk karaktär, innan parterna är redo att mötas, ibland krävs att det görs en mer omfattande utredning av vad som faktiskt har hänt. Allt eftersom processen fortskrider får man ta ställning till vad som ska bli nästa steg. 

Hör av dig för att få veta mer!