IDI 360° feedback

Utveckling av individ och grupp

Med kunskap om hur du själv och andra fungerar kan du möta och samspela med din omgivning på ett mer effektivt sätt. IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, mäter och beskriver hur andra ser på och upplever ditt beteende. IDI lämpar sig för både individuell ledarutveckling och grupputveckling.

I samspelet mellan ärftliga faktorer, uppväxtmiljö och personliga erfarenheter utvecklar vi människor ett unikt och personligt beteendemönster. Dessa mönster, eller beteendestilar, går att observera och generalisera samt koppla till olika bakomliggande behov och drivkrafter. IDI visar att det finns olika beteendestilar som var och en har sina speciella styrkor och svagheter.
 
Den beskrivning (IDI-profil) som du får som en del av återkopplingen är enkel, tydlig och lättförståelig. Profilen i sig utgör naturligtvis ingen svartvit sanning utan tjänar som ett kvalificerat underlag för en reflektionsprocess kring dig själv och hur du kommunicerar, samspelar och samarbetar med andra.
 
Du får en förståelse för dina egna behov och drivkrafter samt nycklar till hur du på ett effektivare sätt kan möta dina kollegor och deras behov och drivkrafter.
 
Grupputveckling med hjälp av IDI
I en grupputvecklingsinsats, där målet är effektivare kommunikation och samarbete (och därigenom ökad produktivitet och lönsamhet) kan temat vara t ex samarbete och kommunikation, att tydliggöra vikten av och förstå varandras olikheter eller att analysera och hantera konflikter.
 
Under 1-2 heldagar, beroende på sammanhanget och förutsättningarna, får gruppens medlemmar en ökad förståelse för varandras beteendestilar, behov och drivkrafter samt möjlighet att få och ge dialogbaserad feedback med stöd av IDI-profilerna.
 
Här finns också möjlighet att på ett strukturerat sätt och inom en trygg ram lyfta och reda ut sådant som varit svårt att prata om i gruppen tidigare, men som påverkar samarbetet och effektiviteten under ytan.
 
Förståelsen och toleransen för varandra ökar vilket bidrar till att medlemmarnas individuella styrkor kan utnyttjas bättre. Alla får dessutom ”verktyg” att utveckla förmågan att samarbeta och samverka med andra.
 
Timmarna vi har tillsammans är energifyllda, positiva och ger direkt träning och utveckling för gruppen.

Spontan feedback från en ledningsgrupp efter en heldag med IDI:
 
Jag har:

 • lärt mig mer om mig och mitt beteende
 • fått en ökad förståelse för hur jag (kan) uppfattas
 • fått höra hur alla i gruppen känner och tänker
 • fått feedback, känner mig uppskattad
 • lärt känna er andra bättre
 • blivit tryggare i gruppen

 
Vi som grupp har:

 • fått en ökad förståelse för var och en i gruppen, och kring hur vi reagerar ibland
 • vågat lyfta på locket och fått stöd att prata om svåra frågor på ett bra sätt
 • kommit närmare varandra och fått ökad trygghet
 • fått en ökad förmåga att hjälpa varandra att bidra och kommunicera
 • nått en ökad öppenhet – det har blivit högre i tak!


Läs mer på IDI Profilings egen hemsida eller hör av dig för att få veta mer!