RELATIONELLT LEDARSTÖD

Effektivt ledarskap handlar i grunden om relationer och mellanmänskligt samspel. Det handlar om att möta och förstå sig själv och andra, och att våga låta detta påverka både kommunikations- och samarbetsformer. 

Det handlar om att se och förstå helheten, hur sammanhanget och det som faktiskt pågår, under ytan, påverkar beteenden, samarbeten och resultat. Sist men inte minst behöver förståelsen omsättas i praktiken, vilket kan innebära att man hittar helt nya former för kommunikation, dialog och samarbete.


Mitt arbetssätt

Jag jobbar processorienterat och upplevelsebaserat utifrån ett relationellt och systemiskt perspektiv. Reflektion, dialog och feedback löper som en röd tråd genom allt mitt arbete.

Hur vi konkret går till väga anpassas helt till dina/era förutsättningar och behov. 

Några nyckelord

  • Ledarskap, relationer, samarbete, effektivitet, hållbarhet, resultat
  • Gestaltterapeutisk teori och metodik, systemteori, dialog- och upplevelsebaserad pedagogik, processorientering, fenomenologisk, holistisk, relationell, existentiell
  • Självreflexion, stressreglering, medvetenhet, utmaning, stöd, möte, gränser, ansvar, kontakt, närvaro, medvetna val och handlingar, insikt, perspektiv, mognad
 

Hör av dig för att få veta mer!

SAMARBETEN

Lovea

People in Mind