Mer om gestaltterapin

Dialog, relation och kontakt i fokus

"Gestalt" betyder meningsfull helhet, och gestaltterapi är en psykoterapiform som bygger på en humanistisk, existentiell och holistisk människosyn. Utgångspunkten är att människan blir till i samspelet med sin omgivning och därför bara kan förstås i sitt sammanhang. Hon ses också som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte kan separeras från varandra utan istället utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen.

 

I gestaltterapin är dialog och kontakt - både inåt och utåt - centrala teman, och metodiken är till stora delar upplevelsebaserad.

 

Det genuina mötet 

Det som händer i relationen och i mötet här och nu utgör grunden för terapin, vilket kräver att jag som terapeut är närvarande både som yrkesperson och medmänniska. I terapin undersöker vi tillsammans det som på olika sätt visar sig när vi möts och vad det betyder för dig. Eftersom det som visar sig uppstår mellan oss måste jag som terapeut också vara uppmärksam på och medveten om hur jag själv bidrar till det som sker, och vara beredd att undersöka även detta.

 

Ökad medvetenhet och nya förhållningsätt

I terapin hjälper jag dig att bli mer uppmärksam på vilka än så länge omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten med både dig själv och andra, här och nu. I terapin får du hjälp att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som faktiskt är.

 

Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för ens agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar. När man inte längre går på autopilot (d.v.s. styrs av det som var då, istället för av det som är här och nu) ökar förmågan att vara i kontakt med omgivningen och att samspela mer konstruktivt med den.

 

Konkret arbetssätt

I gestaltterapin arbetar man med utforskande samtal som varvas med upplevelsebaserade övningar (t ex bild, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer) och teori. Mindfulness eller medveten närvaro, som idag ofta beskrivs som något nytt inom psykoterapin, har varit en integrerad del av gestaltterapin ända sedan starten på 1950-talet. Inom gestaltterapin kallas den väl utvecklade medvetenheten i nuet för awareness, och den är själva målet för det terapeutiska arbetet.

 

Bakgrund

Gestaltterapin tillhör den humanistiska psykoterapin som utvecklades i USA under 1950-talet och blev "den tredje vägen", ett alternativ till psykoanalysen och beteendeterapin. Gestaltterapins rötter finns främst i gestaltpsykologin, existentialismen och fenomenologin, men även i zen-buddhismen och holismen. Den har beröringspunkter med ett flertal andra terapiformer, bl a KBT, den psykodynamiska terapin och kroppsorienterade terapiformer som t ex Somatic Experiencing.

 

Gestaltterapin introducerades i Sverige under 1970-talet som en tämligen konfrontativ gruppterapiform, baserad framför allt på en av grundarnas, Fritz Perls, arbetssätt. Den svenska gestaltterapin och metodiken har sedan dess genomgått en stor utveckling och har anslutit sig till den betydligt mer nyanserade och följsamma inriktningen "östkustskolan" som med tiden utvecklades av en annan av grundarna, Laura Perls.

 

Tillbaka till Gestaltterapi